Pojistná smlouva

Smlouva, ve které se pojistník zavazuje k platbě pojistného. Naopak pojišťovna zaručuje, že v případě, že dojde k pojistné události, poskytne plnění ve sjednaném rozsahu.

Pojistná smlouva je sjednávána i v případě nákupu automobilu z Německa.

Musí vždy obsahovat pojistné podmínky. Zejména detaily týkající se vzniku, trvání a zániku pojištění. Dále samotnou definici pojistné události a kritéria po jejichž splnění je pojistitel povinen plnit.