Obmyšlený

V případě smrti pojištěného, má tato oprávněná osoba nárok na výplatu sjednaného pojistného plnění. Tuto osobu stanovuje vždy pojistník.

V případě, že pojistník není zároveň pojištěným, může tak učinit pouze s jeho písemným souhlasem.