Kupní smlouva na auto

Při prodeji auta smlouva představuje nejdůležitější dokument. Musí však být vypsaná pečlivě a pravdivě. Jaké informace by měla kupní smlouva na automobil obsahovat? A kde se dá najít její vzor?

I když nesmí chybět při prodeji auta smlouva, všem nepříjemnostem zabránit nedokáže. Zářným příkladem je exekuce prodávajícího, na kterou se přijde až po provedení obchodu.

Automobil musí být zákazníkovi v takovém případě zabaven. Jediným řešením, jak z toho ven, je vymáhat škodu po prodávajícím. To ovšem vždy nedopadá úspěšně. Měl by si proto druhou stranu před nákupem pořádně prověřit.

Pokud některá strana ve smlouvě odhalí nepravdivé informace nebo porušení podmínek, může od ní ze zákona odstoupit. Podvodníci například rádi uvádějí nižší počet najetých kilometrů.

Kupní smlouva na auto – co by měla obsahovat?

Vypracování a podpis kupní smlouvy na automobil je nejdůležitějším krokem v postupu prodeje auta. Její náležitosti se v roce 2023 v ničem neliší od let předchozích.

Co by v prodejní smlouvě auta nemělo chybět?

 • osobní údaje kupujícího – jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ a DIČ
 • osobní údaje prodávajícího – jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, popřípadě název firmy, adresa sídla, IČ a DIČ
 • informace o vozidle – značka, model, barva, poznávací značka, datum první registrace, VIN kód, počet najetých kilometrů
 • detailní popis technického stavu vozidla – vady karoserie a interiéru, nefunkční prvky výbavy, závady pohonného ústrojí, stav brzdové soustavy apod.
 • seznam příslušenství prodávaného vozidla – náhradní klíče, servisní kniha, sada zimních kol apod. 
 • kupní cena včetně popisu měny, smluvené slevy a způsobu úhrady – v případě platby bankovním převodem ve smlouvě nesmí chybět datum, do kterého je kupující povinen kupní cenu uhradit

Při koupi ojetého vozu je kromě smlouvy a plné moci k přepisu vozidla důležité také pečlivé prověření stavu. Při takovém nákupu vždy hrozí, že zákazník časem objeví nějaké skryté vady a bude litovat.

Rozhodně proto není od věci přizvat si k prohlídce někoho zkušeného, kdo auto prohlédne a případné vady odhalí. Kdo má z nákupu z volné ruky strach, ale chybí mu prostředky na nový vůz, může si sjednat půjčku na auto nebo se obrátit na autobazar.

Prodávající by zas neměl zapomenout ohlásit pojišťovně změnu vlastníka vozu, aby z jeho strany došlo ke zrušení povinného ručení. V některých případech musí zákazníkovi dát také plnou moc k přepisu vozidla.

Kupní smlouva vzor – auto

Kupní smlouva o prodeji motorového vozidla

I.

Smluvní strany

Jméno a příjmení/firma*: ……………………………………………………………

Trvalé bydliště/sídlo*: ……………………………………………………………….

Rodné číslo/IČ*: ……………………………………………………………………….

(dále jen jako „prodávající“)

a

Jméno a příjmení/firma*: ……………………………………………………………..

Trvalé bydliště/sídlo*: ………………………………………………………………….

Rodné číslo/IČ*: ………………………………………………………………………….

(dále jen jako „kupující“)

společně též jako „smluvní strany“

uzavřely dne ……………………….., za podmínek dále dohodnutých, tuto kupní smlouvu o prodeji motorového vozidla.

II.

Prohlášení prodávajícího

Prodávající tímto prohlašuje, že je výhradním vlastníkem prodávaného osobního/nákladního vozidla tak, jak je psáno v čl. III této smlouvy, a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu tohoto vozidla.

III.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže popsaného vozidla:

Identifikace vozidla:

a) Tovární značka: …………………………………………………………………………………………

b) Typ/model: ……………………………………………………………………………………………….

c) Barva vozidla: …………………………………………………………………………………………..

d) Rok výroby: ……………………………………………………………………………………………..

e) Číslo karoserie (VIN): ……………………………………………………………………………….

f) Zdvihový objem motoru: …………………………………………………………………………….

g) Registrační značka vozidla (dříve SPZ): ……………………………………………………….

h) Číslo velkého technického průkazu: …………………………………………………………….

ch) Číslo ověření o registraci vozidla(malý technický průkaz: ……………………………………

i) STK platná do: …………………………………………………………………………………………..

j) Počet ujetých kilometrů: ……………………………………………………………………………..

k) Počet klíčů: ………………………………………………………………………………………………

l) Stav karoserie vozidla: ……………………………………………………………………………….

IV.

Kupní cena

1. Cena vozidla specifikovaného v čl. III této smlouvy je ……………………………………… Kč.

2. Cenu kupující zaplatí v hotovosti při podpisu smlouvy/převodem na bankovní účet prodávajícího č: ………………………. do ………………………….. od podpisu smlouvy*.

V.

Přechod vlastnického práva

Vlastnické právo přechází na kupujícího okamžikem zaplacení kupní ceny a předání vozidla.

VI.

Prohlášení kupujícího a závazky prodávajícího

 1. Kupující tímto prohlašuje, že byl podrobně seznámen s technickým stavem předmětného vozidla, jeho obsluhou, a že byla provedena zkušební jízda. Se stavem vozidla, který odpovídá stáří a opotřebení vozidla, kupující souhlasí. To nezbavuje prodávajícího odpovědnosti za vady stanovené zákonem.
 2. S kupovaným vozidlem současně kupující přebírá ………….. ks klíčů od vozidla a další doklady s výjimkou těch, které prodávající potřebuje pro účely odhlášení vozidla na evidenci vozidel.
 3. Prodávající se zavazuje provést odhlášení vozidla na kupujícího do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy a předat nebo doporučeně odeslat poštou kupujícímu doklady od vozidla (technický průkaz, osvědčení o registraci), které z důvodu přehlášení nemohl předat při předání vozidla. Tyto doklady a ostatní doklady se prodávající zavazuje předat kupujícímu nejpozději do 20 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. Pro případ porušení povinností prodávajícího uvedených v tomto ustanovení si smluvní strany sjednaly smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.
 4. Prodávající prohlašuje, že mu nejsou známy žádné skryté vady prodávaného automobilu, na které by kupujícího neupozornil. Prodávající dále prohlašuje, že stav km vozidla uvedený shora odpovídá skutečnosti. V případě zjištění, že se tato skutečnost nezakládá na pravdě, je kupující oprávněn do 1 měsíce od této smlouvy odstoupit.

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Tato smlouvy byla uzavřena ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
 2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

V ……………………………………………. dne ………………………………………..

………………………………………………. ………………………………………………

podpis prodávajícího podpis kupujícího

Kupní smlouva prodej auta – vzor ke stažení

Kupní smlouva je nejdůležitější dokument během prodeje a koupě auta. Musí být sepsána správně, čímž se eliminují případná rizika.

TIP: Při nákupu auta ze zahraničí, například z Německa, je nutné kromě kupní smlouvy sjednat také převozní značku.

Na internetu se naštěstí nachází nespočet vzorů, které lze přímo použít nebo si podle nich alespoň zhotovit smlouvu vlastní. Jeden takový si zájemci mohou stáhnout i zde:

Obsah přiložené prodejní smlouvy auta odborníci vyhotovili tak, aby vyhovoval při koupi ojetého vozu v autobazaru i mezi dvěma jednotlivci.

Jednoduchá kupní smlouva na auto

Jednoduchou kupní smlouvu na auto si každý může vypracovat sám, musí to však udělat co nejpodrobněji a hlavně co nejpravdivěji. Pro kupujícího to znamená lepší právní pozici v případném soudním sporu.

Kupní smlouva na automobil by se měla skládat z 6 článků, přičemž první článek obsahuje informace o obou smluvních stranách.

Obsahem druhého článku je prohlášení prodávajícího, že je výhradním vlastníkem prodávaného motorového vozidla uvedeného a že mu nejsou známy žádné okolnosti, které by bránily převodu vozidla.

Zmíněný třetí článek pojednává o předmětu smlouvy, kterým je prodej a koupě vozidla. V této části je nutné vyplnit detailní informace o vozu, jako je značka, rok výroby, VIN kód, SPZ, počet najetých kilometrů a další.

Čtvrtý článek se týká kupní ceny a samotného převodu peněz, pátý článek prohlášení kupujícího a šestý článek jeho povinnosti. Sedmý článek je stručný, ale velice důležitý. Obsahuje závěrečná ustanovení a především podpisy obou stran.

Darovací smlouva auto – vzor

Auto je možné získat i darem, což je kvůli přepisu vozidla lepší také opatřit smlouvou. Obě strany, kterými jsou dárce a obdarovaný, mohou od smlouvy odstoupit.

Smlouva může vypadat velice jednoduše, její forma není pevně stanovena. Stačí nadpisem určit, že se jedná o darovací smlouvu, uvést dárce a obdarovaného a popsat věc, které se týká. V tomto případě tedy automobil.

Darovací smlouvu lze uzavřít i ústně, její písemná forma je však potřeba k přepisu vozidla. Měla by mimo jiné obsahovat podmínky, za kterých darovaná věc smí a nesmí být používána. Příkladem je zákaz řízení historického vozu v zimě.

V případě porušení podmínek má dárce právo od smlouvy odstoupit. Pak je obdarovaný povinen danou věc vrátit.

Darování se neobejde bez zaplacení tzv. darovací daně. Pokud má věc hodnotu vyšší než 15 000 Kč, platí fyzické osoby 15% daň a právnické dokonce 19%. Osoby v linii přímé i nepřímé (širší rodinný kruh) daň neodvádí.

Smlouva o prodeji motocyklu – vzor

Smlouva o prodeji motocyklu vypadá velice podobně jako kupní smlouva prodeje auta.

Kromě smlouvy jsou k prodeji motocyklu potřeba tyto dokumenty:

 • ověřená plná moc
 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (neboli malý technický průkaz)
 • občanský průkaz
 • zelená karta vystavená již na jméno nového majitele
 • protokol o evidenční kontrole vozidla ne starší než 30 dní
 • vyplněnou žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

Vzor smlouvy o prodeji motocyklu je ke stažení zde:

Podnikatelé musí navíc dodat živnostenský list a výpis z Obchodního rejstříku ne starší než 12 měsíců, ať už jako originály nebo kopie. Kupní smlouva se v tomto případě nahradí fakturou.