Časová cena

Určitá částka, kterou měla věc těsně před pojistnou událostí. Tato cena je vždy určena pojistitelem z nové ceny věci.

Přitom se vždy hledí na její stáří, stupeň opotřebení či jiné znehodnocení před pojistnou událostí. Případně se hledí na zhodnocení věci, k čemuž došlo její modernizací či opravou.