Press enter to see results or esc to cancel.

Oprávněná osoba

Člověk, kterému v případě pojistné události vznikne nárok na pojistné plnění.